சமூக நல அமைப்பு அம்பாறை மாவட்டம் இணையதளத்திற்கு வரவேற்கிறோம்

SWOADSWOADSWOAD

வெளிநாட்டில் தொழில் திறன் மற்றும் வாய்ப்புகளைத் தேடும் குடும்பங்களுக்கான பயிற்சி

தொழில்திறன்களைப் பெற்று வெளிநாடு செல்ல எதிர்பார்த்திருக்கும் புலம்பெயர் தொழிலாளர் குடும்பங்கள் மற்றும் வெளிநாட்டிலிருந்து மீளத்திரும்பிய தொழிலாளர்களுக்கு தொழில் திறன்கள் தொடர்பான வழிகாட்டல் ஆலோசனைகளை வழங்கும் நோக்குடன் தொழில்திறன் அபிவிருத்தி செயல்திட்டத்தின் கீழ் தொழில்துறை பயிற்சிகளுக்கு விண்ணப்பிக்கப்பட்ட விண்ணப்பதாரிகளில் பொருத்தமான பயனாளிகளை தெரிவு செய்வதற்கான Pre Counseling ஆனது 395 பேருக்கு மேற்கொள்ளப்பட்டு இதில் 255 பேர் பொருத்தமான பயனாளிகளாக தெரிவு செய்யப்பட்டு இவர்களில் 119 பேர் பயிற்சிக்குச் சென்று கொண்டிருக்கின்றனர். 

Leave A Comment