சமூக நல அமைப்பு அம்பாறை மாவட்டம் இணையதளத்திற்கு வரவேற்கிறோம்

SWOADSWOADSWOAD

சுமூக மட்ட அமைப்புக்களின் கொள்தகுதிறன்

11 பிரிவுகளில் 275 அதிகாரிகளுக்கான தொழில்முறை திறன் மேம்பாட்டுத் திட்டம்.

தொழில் திறன் அபிவிருத்தி திட்டத்தின் ஊடாக தெரிவு செய்யப்பட்ட 11 பிரதேச செயலாளர் பிரிவுகளிலுமிருந்து இத்திட்டத்துடன் தொடர்புடைய 275 அரச திகாரிகளை உள்ளிணைத்து 11 திட்டவிளக்கக் கலந்துரையாடலானது நடாத்தப்பட்டுள்ளது.
மேலும் படிக்க

விவசாய வருமான மேம்பாடு மற்றும் விவசாயிகளின் திறன்களுக்கான பயிற்சி

விவசாய சங்கங்களை வலுப்படுத்தி, விவசாயிகளின் அறிவு, திறன் மற்றும் தொழில் நுட்பத்தினை விருத்தி செய்வதன் மூலம் விவசாயிகளின் வருமானத்தை அதிகரித்து பொருளாதார மேம்பாட்டை அடையும் பொருட்டு லுத்தரன் உலக நிவாரண (LWR) அமைப்பின் நிதி உதவியுடன் மேற்கொள்ளப்பட்ட விவசாயபெறுமதிசேர் மேம்பாட்டு செயற்திட்டம் அமைப்பினால் இத்திட்ட அமுல்படுத்தல் தொடர்பான மாவட்டமட்ட விரிவுரையாக்கக் கலந்துரையாடலானது 12.06.2011ம் திகதி அம்பாறை, மாவட்ட அரச அதிபர் காரியாலயத்தில், திரு.சுணில்கன்னங்கரா (GA) அவர்களின் தலைமையில் அமைப்பினால் நடாத்தப்பட்டது.…
மேலும் படிக்க