சமூக நல அமைப்பு அம்பாறை மாவட்டம் இணையதளத்திற்கு வரவேற்கிறோம்

SWOADSWOADSWOAD

செயல்பாட்டு பகுதிகள்

1. பொத்துவில் – 08 கிராமங்கள்
2. திருக்கோவில் – 16 கிராமங்கள்
3. காரைதீவு – 05 கிராமம்
4. கல்முனை – 08 கிராமம்
5. சம்மாந்துறை – 06 கிராமம்
6. நாவிதன்வெளி – 09 கிராமம்

1995 – 2019 உறுப்பினர் சுயவிவரம்.

Year

Branch

No.of. Members

 

Year

Branch

No.of. Members

1995

12

2265

 

2008

57

7742

1996

36

4338

 

2009

57

7797

1997

36

4844

 

2010

58

7233

1998

44

5243

 

2011

58

6780

1999

44

5652

 

2012

58

5849

2000

49

5600

 

2013

57

4841

2001

49

5804

 

2014

57

4824

2002

53

5983

 

2015

53

4799

2003

53

6123

 

2016

53

4733

2004

53

6407

 

2017

51

4679

2005

54

6799

 

2018

52

4861

2006

54

7504

 

2019

52

4873

2007

54

8500