சமூக நல அமைப்பு அம்பாறை மாவட்டம் இணையதளத்திற்கு வரவேற்கிறோம்

SWOADSWOADSWOAD

அரச தொழில் பயிற்சி ஆலோசகர்கள், மற்றும்தொடர்புடைய பங்குதாரர்கள், திட்ட பணியாளர்களுடனான கலந்துரையாடல்

இத்திட்டச் செயற்பாடுகள் குறித்து அரச தொழில் பயிற்சி ஆலோசகர்கள், மற்றும்தொடர்புடைய பங்குதாரர்கள், திட்ட பணியாளர்களுடனான 4 கலந்துரையாடல்கள் நடாத்தப்பட்டு இதில் அவர்களது பங்கேற்புடனான செயற்பாடுகள் குறித்த தகவல் வழங்கப்பட்டு தெளிவுபடுத்தப்பட்டு இத்திட்டச்செயற்பாட்டில் அவர்களது பங்களிப்புக்கள் பெற்றுக்கொள்ளப்பட்டன

Leave A Comment