சமூக நல அமைப்பு அம்பாறை மாவட்டம் இணையதளத்திற்கு வரவேற்கிறோம்

SWOADSWOADSWOAD

11 பிரிவுகளில் 275 அதிகாரிகளுக்கான தொழில்முறை திறன் மேம்பாட்டுத் திட்டம்.

தொழில் திறன் அபிவிருத்தி திட்டத்தின் ஊடாக தெரிவு செய்யப்பட்ட 11 பிரதேச செயலாளர் பிரிவுகளிலுமிருந்து இத்திட்டத்துடன் தொடர்புடைய 275 அரச திகாரிகளை உள்ளிணைத்து 11 திட்டவிளக்கக் கலந்துரையாடலானது நடாத்தப்பட்டுள்ளது.

Leave A Comment