சமூக நல அமைப்பு அம்பாறை மாவட்டம் இணையதளத்திற்கு வரவேற்கிறோம்

SWOADSWOADSWOAD

பிரச்சனைகளைத் தீர்க்கும் முயற்சிகளில் ஈடுபட சங்க நிர்வாகிகளுக்கான பயிற்சி

புலம்பெயர் தொழிலாளர் குடும்பங்கள் எதிர்நோக்குகின்ற பிரச்சினைகளுக்கு இச்சக்கத்தின் ஊடாக தீர்வுகாண்பதற்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளும் பொருட்டு பாதுகாப்பான முறையில் வெளிநாடு செல்லல் தொடர்பான தகவல்களை வழங்குதல், பாதிக்கப்பட்டோருக்கான சட்ட உதவியளித்தல், உளவள ஆலோசனை வழங்கல், மற்றும் அனுப்பப்படும் நிதியை முகாமைத்துவம் செய்வதற்கு குடும்பத்துடன் மீள இணைந்துகொள்வதற ;குமான வழிகாட்டுதல் போன்ற செயற்பாடுகள் மேற்கொள்வதற்கும் 30 சங்கங்களிலிருந்தும் தெரிவு செய்யப்பட்ட நிர்வாகிகள் மற்றும் உறுப்பினர்கள் 350 பேரை உள்ளினைத்து 16 பயிற்சிகள் நடாத்தப்பட்டுள்ளன.

Leave A Comment